Stowarzyszenie

STATUT STOWARZYSZENIA PROMOCJI WYCHOWANIA PRZEZ TANIEC „ALUZJA”

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1. Stowarzyszenie nosi nazwę: STOWARZYSZENIE PROMOCJI WYCHOWANIA PRZEZ TANIEC „ALUZJA” w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

§2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Gorzów Wielkopolski. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska ze szczególnym uwzględnieniem miasta Gorzowa Wielkopolskiego i województwa lubuskiego.

§3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 ze zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu.

§5. Stowarzyszenie może być członkiem innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§6. Stowarzyszenie realizując cel statutowy może powołać inne jednostki organizacyjne w granicach prawem dopuszczalnych.

§7. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników oraz zlecać realizację określonych zadań osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym.

§8. Stowarzyszenie może posiadać swój emblemat (logo) oraz używać odznak, pieczęci i znaków organizacyjnych, zatwierdzonych odrębną uchwałą, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ II CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§9. Celem Stowarzyszenia jest:  

 1. stwarzanie coraz lepszych warunków do zdobywania umiejętności tanecznych dla członków Zespołu Tańca „ALUZJA”,
 2. organizacja imprez tanecznych o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym na terenie woj. lubuskiego,
 3. działalność wychowawcza wśród dzieci i młodzieży, w tym opieka nad osobami w trudnych sytuacjach życiowych /zdrowotnych, materialnych lub wychowawczych/,
 4. rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej i opiekuńczej zespołu,
 5. konsolidacja i działalność kulturalno - informacyjna w środowisku rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia taneczne,
 6. działalność dotycząca integracji z osobami niepełnosprawnymi,
 7. promocja talentów artystycznych i pomoc w ich rozwijaniu,
 8. organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży,
 9. promocja zdrowia i oświaty zdrowotnej,
 10. promocja miasta Gorzowa Wielkopolskiego i województwa lubuskiego w kraju i zagranicą.

§10. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:  

 1. współdziałanie na zasadach wzajemnego porozumienia z kierownictwem
 2. współdziałanie z terenowymi organami rządowej administracji specjalnej do spraw kultury. sportu, oświaty, a także z organami samorządowymi.
 3. nawiązywanie kontaktów z zainteresowanymi jednostkami i podmiotami gospodarczymi w zakresie możliwości wspierania finansowego bądź organizacyjnego działalności Stowarzyszenia,
 4. współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, których cele są zbieżne z celami Stowarzyszenia,
 5. prowadzenie działalności gospodarczej,
 6. prezentowanie dorobku artystycznego grup tanecznych działających w ramach Zespołu Tańca „ALUZJA”,
 7. fundowanie stypendiów,
 8. organizację imprez kulturalnych, projektów artystycznych, szkoleń, warsztatów, plenerów, konferencji, spotkań, wycieczek i wymiany międzynarodowej,
 9. opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych,
 10. pozyskiwanie środków finansowych i pozafinansowych na działalność stowarzyszenia z dostępnych środków pomocowych (grantowych, dotacji itp.).

 

ROZDZIAŁ III CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

§11. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:  

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych. §12. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia zostaje:

   

 • rodzic lub opiekun prawny członka Zespołu Tańca „ALUZJA”,
 • członek Zespołu Tańca „ALUZJA”, który ukończył osiemnasty rok życia, Ponadto członkiem Stowarzyszenia może zostać inna pełnoletnia osoba fizyczna zainteresowana rozwojem Zespołu Tańca „ALUZJA” i działalnością na rzecz Stowarzyszenia.

  §13. Nabycie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje po złożeniu pisemnej deklaracji i wpisaniu do rejestru członków Stowarzyszenia. §14. Wszyscy członkowie zwyczajni posiadają jednakowe prawa i obowiązki. §15. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:  

 1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
 2. uczestnictwo w zebraniach, naradach, kursach oraz innych formach zgromadzeń organizowanych przez Stowarzyszenia, w tym do zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia,
 3. uczestnictwo w pracy Stowarzyszenia oraz wszystkich formach działania służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, w tym imprezach wewnętrznych i zewnętrznych organizowanych przez Stowarzyszenie,
 4. korzystania z funduszy Stowarzyszenia w/g zasad zawartych w regulaminie wewnętrznym Stowarzyszenia.

§16. Do obowiązków członka zwyczajnego Stowarzyszenia należy:  

 1. przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 2. przyczynianie się do rozwoju Stowarzyszenia przez aktywny udział jego pracach,
 3. propagowanie idei Stowarzyszenia,
 4. regularne wnoszenie ustalonych składek członkowskich.

§17. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc w formie ustalonej w porozumieniu ze Stowarzyszeniem oraz złoży pisemną deklarację członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd.

§18. Członkowi wspierającemu przysługują prawa i obowiązki członka zwyczajnego z tym wyjątkiem, że nie posiada on czynnego i biernego prawa wyborczego.

§19. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać wyłącznie osoba szczególnie zasłużona w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

§20. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu. §21. Utrata członkostwa następuje w razie:  

 1. dobrowolnej rezygnacji z członkostwa zgłoszonej Zarządowi Stowarzyszenia po uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia,
 2. przerwania nauki dziecka/bądź członka/ i nie potwierdzenie chęci dalszego utrzymania członkostwa po uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia,
 3. wykluczenia na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków na wniosek Zarządu. Uchwała taka zostaje podjęta zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków,
 4. utratę osobowości prawnej przez członka wspierającego,
 5. skreślenia z listy członków w przypadku śmierci,
 6. skreślenia z listy członków z powodu zalegania z opłatą składki członkowskiej przez okres przekraczający 6 miesięcy.

§22. Uchwały w sprawie skreślenia z listy członków podejmuje Zarząd zwykłą większością głosów. §23. Od uchwał w sprawie skreślenia z listy członków przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania decyzji.

ROZDZIAŁ IV ORGANY STOWARZYSZENIA

§24. Organami Stowarzyszenia są:  

 1. Walne Zebranie Członków
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna

§25. Kadencja władz trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym stosownie do uchwały podjętej przez Walne Zebranie Członków

§26. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani na 3-letnią kadencję do czasu wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Mandat członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa po pierwszym Walnym Zebraniu odbywającym się w roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji.

§27. Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu:  

  a) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,

b) pisemnej rezygnacji, c) odwołania przez Walne Zebranie uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.

§28. W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji Walne Zebranie Członków dokonuje uzupełnienia składu na okres do upływu kadencji.

§29. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w sytuacjach wskazanych w §26 i §27 lit. b pełni on swoją funkcję do czasu wyboru innej osoby na jego miejsce, chyba że Walne Zebranie Członków postanowi inaczej.

§30. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania. Każdy członek ma jeden glos.

§31. Władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków zwoływane zgodnie z §36 pkt. 3 niniejszego Statutu lub na wniosek:  

 1. Komisji Rewizyjnej
 2. 1 / 3 Członków Stowarzyszenia w ciągu 2 tygodni od złożenia wniosku.

§32. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:  

 1. uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowo-gospodarczej,
 2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 3. udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 4. powoływanie i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 5. uzupełnienie składu Zarządu,
 6. uchwalanie wysokości składek członkowskich,
 7. podejmowanie uchwał dotyczących nabywania i zbywania nieruchomości,
 8. podejmowanie uchwał o zmianie statutu,
 9. rozpatrywanie odwołań dotyczących utraty członkostwa,
 10. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu się Stowarzyszenia.

§33. Walne Zebranie Członków jest władne do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy liczny osób uprawnionych do głosowania, w drugim zaś terminie bez względu na liczbę obecnych.

§34. ust.1. Zarząd Stowarzyszenia jest wieloosobowy. ust.2. W skład Zarządu wchodzą:  

 1. Prezes
 2. Wiceprezes
 3. Skarbnik
 4. 2-4 członków ust.3. Stowarzyszenie reprezentuje prezes zarządu jednoosobowo albo wiceprezes zarządu łącznie z innym członkiem zarządu.

§35. Na pierwszym zebraniu Zarząd powołuje spośród swojego grona prezesa i wiceprezesa.

§36.Do kompetencji Zarządu należy:  

 1. kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie ze statutem oraz wykonywanie uchwał i wytycznych Walnego Zebrania Członków,
 2. reprezentowanie Stowarzyszenia i występowanie w jego imieniu na zewnątrz,
 3. zwoływanie co najmniej raz w roku Walnego Zebrania Członków,
 4. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
 5. organizowanie pracy biura stowarzyszenia.

§37. Zebrania Zarządu powinny odbywać się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. §38. Organem kontroli działalności Stowarzyszenia i jego przedstawicieli jest Komisja Rewizyjna, wybierana uchwalą Walnego Zebrania Członków.

§39. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków towarzystwa nie pełniących funkcji w Zarządzie. §40. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:  

 1. przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej,
 2. zgłaszanie na zebraniach Zarządu i Walnych Zebraniach Członków uwag i wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia,
 3. składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej działalności oraz wnioskowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi.
ROZDZIAŁ V MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§41. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:  

 1. składek członkowskich,
 2. dotacji oraz innych zewnętrznych środków pomocowych,
 3. darowizn, spadków, zapisów oraz ofiarności publicznej,
 4. dochodów z działalności gospodarczej realizowanej na podstawie odrębnego pozwolenia.

§42. Składki członkowskie członkowie zobowiązani są uiszczać do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wnoszą składkę w ciągu 2 tygodni od otrzymania pisemnego powiadomienia o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VI ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§43. Do zmian statutu oraz rozwiązania Stowarzyszenia wymagana jest uchwała Walnego Zebrania Członków.

§44. Stowarzyszenie może być rozwiązane:  

 1. na podstawie własnej uchwały,
 2. przez Sąd.

§45. W razie rozwiązania Stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały likwidatorami są członkowie Zarządu.

§46. W razie rozwiązania Stowarzyszenia przez Sąd, zarządza on jego likwidację, wyznaczając likwidatora.

§47. Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cele określone w statucie lub uchwale Walnego Zebrania Członków o likwidacji Stowarzyszenia.

§48. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego Stowarzyszenia, a w razie nieposiadania majątku koszty likwidacji pokrywa Skarb Państwa.