Regulamin

REGULAMIN ZESPOŁU TAŃCA „ALUZJA”

 

ZESPÓŁ TAŃCA „ALUZJA” JEST ZESPOŁEM AMATORSKIM, SKUPIAJĄCYM DZIECI I MŁODZIEŻ OD 5 DO 20 ROKU ŻYCIA. DZIAŁA W RAMACH MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY. PROPAGUJE TANIEC W RÓŻNYCH JEGO PRZEJAWACH. SIEDZIBĄ ZESPOŁU JEST ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 21 PRZY ul. TACZAKA W GORZOWIE WLKP.

 

I. CELE DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU

 1. WYCHOWAWCZE:  

 • Zapewnienie dzieciom i młodzieży odpowiednio zorganizowanego czasu wolnego od zajęć szkolnych.
 • Podnoszenie poziomu kultury osobistej.
 • Kształtowanie i rozwijanie umiejętności pracy w grupie oraz wzajemnej tolerancji i empatii.
 • Wyrabianie odpowiedzialności, systematyczności, punktualności i poczucia obowiązku.
 • Podnoszenie poczucia własnej wartości.
 • Kształtowanie i rozwijanie tożsamości kulturowej.

 2. ARTYSTYCZNE:  Nadrzędny cel: uczyć, bawić i uwrażliwiać poprzez taniec.

 • Rozwijanie oraz kształtowanie talentu tanecznego i muzycznego dzieci i młodzieży poprzez:
    - zajęcia taneczne dostosowane do wieku i możliwości członków zespołu
    - naukę różnych technik tańca
    - uczestnictwo w występach, koncertach i festiwalach w kraju i za granicą
 • Kształtowanie wrażliwości na różne dziedziny sztuki.
 • Rozwijanie kreatywności.
*** O przyjęciu dziecka do Zespołu decyduje kadra artystyczna. Jeden z rodziców (opiekunów) nowoprzyjętego dziecka zostaje dopisany do listy członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
*** O przynależności dziecka do danej grupy tanecznej, lub przeniesieniu z jednej grupy do drugiej decyduje kadra artystyczna.
*** Kostiumy i rekwizyty sceniczne są własnością Zespołu i Stowarzyszenia, w związku z tym nie należy używać ich do żadnych innych celów.

 

II. CZŁONEK ZESPOŁU MA PRAWO:

   

 • Uczestniczyć we wszystkich imprezach organizowanych przez Zespół i dla Zespołu.
 • Uczestniczyć w dodatkowych warsztatach artystycznych organizowanych przez Zespół.
 • Uczestniczyć w koncertach i festiwalach w kraju i za granicą.
 • Uczestniczyć w zimowych i letnich wyjazdach wypoczynkowych.
 • Wysuwać propozycje, wnioski i zażalenia do kadry artystycznej Zespołu.
 • Korzystać ze strojów scenicznych, które są własnością Zespołu i Stowarzyszenia.
 • Ubiegać się o dofinansowanie, w miarę możliwości finansowych Stowarzyszenia, działającego przy Zespole (dotyczy osób, które
 • regularnie uczestniczą w zajęciach oraz opłacają składki członkowskie).

 

III. CZŁONEK ZESPOŁU MA OBOWIĄZEK:

   

 • Regularnie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach tanecznych.
 • Brać udział w koncertach, festiwalach, planowanych warsztatach artystycznych, oraz imprezach okolicznościowych
 • Świadomie i z zaangażowaniem pracować nad rozwijaniem swoich umiejętności tanecznych.
 • Punktualnie stawiać się na zajęciach.
 • Przynosić odpowiedni strój do prób.
 • Szanować i chronić przed uszkodzeniem kostiumy sceniczne i rekwizyty.
 • W przypadku zniszczenia lub zaginięcia kostiumu pokryć koszty.
 • Angażować się w życie zespołu.
 • Wykazywać się kulturą osobistą wobec instruktorów, rodziców oraz koleżanek kolegów.
 • Godnie reprezentować zespół i wartości w nim preferowane.
*** DECYZJĘ O REZYGNACJI NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ PRZYNAJMNIEJ DWA TYGODNIE WCZEŚNIEJ, ZWRÓCIĆ KOSTIUMY I UZUPEŁNIĆ SKŁADKI
*** NIEUSPRAWIEDLIWIONE NIEOBECNOŚCI MOGĄ RZUTOWAĆ NA UCZESTNICTWO W REPERTUARZE I PLANOWANYCH KONCERTACH -Nieobecność na zajęciach może być spowodowana chorobą lub usprawiedliwionym wypadkiem losowym.
*** SKREŚLENIE Z LISTY CZŁONKÓW ZESPOŁU „ALUZJA” NASTĄPI NA SKUTEK: - NIEWYWIĄZYWANIA SIĘ Z OBOWIĄZKÓW CZŁONKA ZESPOŁU -NIEWŁAŚCIWEGO ZACHOWANIA( POBICIE, KRADZIEŻ, SPOŻYWANIE ALKOHOLU I INNYCH UŻYWEK)

ZASADY ODPŁATNOŚCI:  

 • Każdy członek zespołu ma obowiązek wpłacać do 15-go każdego miesiąca kwotę w wysokości 80 zł, z przeznaczeniem na działalność statutową Stowarzyszenia, działającego na rzecz Zespołu
 • Składka członkowska za okres wakacji wynosi 40 zł za miesiąc
 • Zniżki dla rodzeństw :
    - 2 dzieci: 110zł
    - 3 dzieci: 150zł
   
 • Za każdy dzień zwłoki naliczana będzie dodatkowa opłata w wysokości 2 zł, która będzie przekazywana na działalność Stowarzyszenia
 • Ewentualne opóźnienie w płatnościach z przyczyn niezależnych, należy indywidualnie zgłaszać instruktorom.
 • Wszelkie zmiany dotyczące odpłatności, zostaną podane minimum dwa miesiące wcześniej.
 • Koszty kostiumów scenicznych, rekwizytów, scenografii, profesjonalnych nagrań w większości pokrywane będą ze środków Stowarzyszenia.
KAŻDY CZŁONEK ZESPOŁU ZOBOWIĄZANY JEST DO GRUNTOWNEGO ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM I RESPEKTOWANIA JEGO ZASAD.